- មានសុវតិ្ថភាពខ្ពស់

- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកការប្រាក់

 

-​ អ្នកមិនមែនជាសមាជិកក៏អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីេនះដែរ

- រយ:ពេល​ចាប់ពី​ 1 សប្តាហ៍ ​ដល់​ 24 ខែ

- មានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្ត

 


 

មូលនិធិនឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់សមាជិកដែលមានគោលបំណងដូចជា៖

• ការជួលជុលផ្ទះ​​        • ការទិញមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ​​     • សំភារប្រើប្រាស់                 

• ការបន្តការសិក្សា       • កម្ចីសម្រាប់មុខជំនួញ         • ការរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ 
Ride2School